• STRONA DOMU ZAKONNEGO ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH 
  KAPUCYNÓW W TERLICZCE

  "POKÓJ I DOBRO"

  "Życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości" 
  z reguły św. Franciszka z Asyżu

  Kliknij aby przejść do strony

  Parafia

Regulamin cmentarza parafialnego

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.
Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. M.B. Fatimskiej w Terliczce i służy wszystkim jej Parafianom.

2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace pan Marcin Prucnal . ORKUS. . tel. 17 85 17 389 , kom. 696 465 164.

3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:
- pogrzeb
- budowa nowego pomnika
- remont pomnika np. wymiana płyty
- ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

5. Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłat u Skarbnika Rady Parafialnej

6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
- grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m
- grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m
Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą i Proboszczem.
Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.

7. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót, wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty:
- „pokładne" grób pojedynczy - 300 zł
- „pokładne" grób podwójny - 500 zł
- „dochowanie" do istniejącego grobu przed upływem 20 lat od uiszczenia „pokładnego" - 200 zł
- postawienie pomnika - 200 zł
Opłaty „pokładne" wznawia się po 20 latach.
Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

8. Na cmentarzu zabrania się:
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy
- zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
- wprowadzania zwierząt
- samowolnego sadzenia i usuwania drzew

9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.

11. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.

12. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

Regulamin zatwierdziła
Rada Parafialna
18.06.2010 r.

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych